El delegat de Litúrgia, Mn. Gerard Soler, ens deixa la seva col·laboració setmanal, dedicada aquesta vegada a la manera de celebrar conjuntament l’Eucaristia i la Litúrgia de les Hores.

Podeu trobar el text tot seguit o descarregar-lo en el document adjunt.

DIUMENGE II DE PASQUA (B)

(Diumenge de St. Tomàs)

d) Manera de celebrar conjuntament l'Eucaristia i la Litúrgia de les Hores

          "En algunes ocasions, quan les circumstàncies ho aconsellin, en la celebració pública es pot fer una unió més estreta entre la Missa i una Hora de l'Ofici. Cal, però, tenir cura que això no sigui en detriment de la utilitat pastoral, sobretot els diumenges" (OGLH 93).

          "Quan els Laudes de l'Ofici coral o comunitari precedeixen immediatament la Missa, l'acció litúrgica pot començar per la invocació inicial i l'himne de Laudes, especialment els dies de fèria, o pel cant d'entrada amb la processó i la salutació del celebrant, especialment els dies festius. En les dues formes, s'omet un dels ritus inicials.

          Es diu tot seguit la salmòdia de Laudes, com de costum, fins a la lectura breu, exclusivament. Després, omès l'acte penitencial i, si sembla oportú, el Senyor, tingueu pietat, es diu, si el dia ho comporta, el Glòria a Déu a dalt del cel i el celebrant afegeix l'oració de la Missa. Comença llavors la Litúrgia de la Paraula, en la forma acostumada.

          La pregària dels fidels es fa en el lloc i la forma habituals. Els dies de fèria, però, i en les misses matinals, en comptes del formulari corrent de la pregària dels fidels, es poden dir les pregàries que a Laudes precedeixen l'oració.

          Després de la comunió i del seu cant apropiat, es recita el càntic de Zacaries, amb la seva antífona, i segueix l'oració de postcomunió i la resta, com a totes les Misses" (OGLH 94).

          "Si l'hora d'entre dia, o sigui, Tèrcia, Sexta o Nona, segons l'horari real, celebrada amb el poble precedeix immediatament la Missa, l'acció litúrgica pot començar per la invocació inicial i l'himne de l'Hora, especialment els dies de fèria, o pel cant d'entrada amb la processó i la salutació del celebrant, especialment els dies festius. En les dues formes, s'omet un dels ritus inicials.

          Es diu tot seguit la salmòdia de l'Hora, com de costum, fins a la lectura breu, exclusivament. Després, omès l'acte penitencial i, si sembla oportú, el Senyor, tingueu pietat, es diu, si el dia ho comporta, el Glòria a Déu a dalt del cel i el celebrant afegeix l'oració de la Missa" (OGLH 95).

          "Les Vespres s'uneixen a la Missa de la mateixa manera que els Laudes, quan la precedeixen immediatament. Però les primeres Vespres de les solemnitats, dels diumenges o de les festes del Senyor, que s'escauen en diumenge, no es poden celebrar fins que no s'hagi celebrat la Missa del dia precedent o del dissabte" (OGLH 96).

          "Quan l'Hora entre dia, o sigui, Tèrcia, Sexta, Nona, o les Vespres segueixen la Missa, aleshores la Missa se celebra com de costum fins a l'oració de postcomunió, inclusivament.

          Dita aquesta oració, comença immediatament la salmòdia de l'Hora que se celebri. En l'Hora d'entre dia, després de la salmòdia, omesa la lectura breu, es diu l'oració i s'acomiada el poble, com en la Missa. En les Vespres, després de la salmòdia i omesa la lectura breu, s'afegeix el càntic de Maria amb la seva antífona i, sense dir les pregàries ni el Parenostre, es diu l'oració conclusiva i es beneeix el poble" (OGLH 97).

          "Llevat de la nit de Nadal, com a regla general s'exclou la unió de la Missa amb l'Ofici de lectura, ja que la Missa comporta un cicle de lectures que s'ha de distingir del de l'Ofici. Si alguna vegada, excepcionalment, convé fer-ho, faci's d'aquesta manera: després de la lectura segona i el seu responsori, omesa la resta, la Missa comença pel Glòria a Déu a dalt del cel, si s'ha de dir, o, si no, per l'oració col·lecta" (OGLH 98).

         "Si l'Ofici de lectura precedeix immediatament una altra Hora de l'Ofici, llavors l'himne d'aquesta Hora es pot recitar al començament; al final de l'Ofici de lectura, s'omet l'oració i la conclusió i, a l'Hora que segueix, no es diu la invocació inicial amb el Glòria al Pare" (OGLH 99).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de las Hores, 12-4-15