Organisme del qual depèn
Esquipo Pastoral
Delegado