El Capítol Catedral vol informar, que des del passat mes de novembre, ha estat executant intensius treballs de retirada de nius de cigonyes i reposició de gran part dels mateixos en altres llocs de la ciutat, ja que es tracta d’una espècie protegida, seguint així la resolució del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera...

s’ha evitat la nidificació de les aus, que havia causat molts danys a les cobertes i les torres de la Catedral, que es tracta d’un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i també a veïns i transeünts.
Respectant en tot moment les normes de protecció de les espècies, s’ha fet tot el possible per la conservació del monument, però els treballs de manteniment i seguiment executats per una empresa especialitzada i amb llicència municipal, s’han hagut de suspendre per ordre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, fonamentant aquesta suspensió en la possible afectació al desenvolupament natural de les dites aus.

Davant la possibilitat que tornin a produir-se danys a les cobertes i torres de la Catedral, afectant així al Patrimoni Cultural, i possibles danys a vianants per la tornada i la nidificació de les aus, s’ha demanat la intervenció del Departament de Cultura de la Generalitat i la coordinació de tots els Departaments i persones afectades, per tal de protegir les aus sense menystenir la conservació del monument i evitant possibles danys a persones i béns.