Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 20 de març de 1885, estudià en el nostre Seminari i en el de Tarragona on es graduà en Sagrada Teologia. Ordenat sacerdot el 5 de juny de 1909, celebrà la primera missa al Monestir de Montserrat. Fou vicari de Montsó; després del Carme de Lleida; i per últim, beneficiat de Sant Joan de Lleida. Molt culte i preparat, gaudia de general estima.

El 21 de juliol de 1936 un grup de milicians irrompé en el seu domicili i, després de reconèixer la seva condició de sacerdot, el detingueren i portaren a la presó. Hi estigué fins el 20 d’agost. Aquest dia els representants de les forces populars es presentaren a la presó portant un llistat amb el nom de 72 sacerdots i religiosos; els tragueren tots; els lligaren de dos en dos; els pujaren a camions; els portaren al cementiri de Lleida i els mataren. Entre ells, Mossèn Josep Viladegut.