Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Campo (Osca) el 27 d’octubre de 1871, obtingué d’adolescent una beca per cursar estudis eclesiàstics al Seminari de Vic. Ho féu. Fou allí on rebé l’ordenació sacerdotal el 5 de març de 1898. Durant 14 anys dugué a terme diverses tasques pastorals en parròquies de la diòcesi de Vic, fins que es presentà a oposicions a una canongia de la Catedral de Lleida. Les guanyà i traslladà llavors –el 1912– la seva residència a Lleida, incardinant-se a la nostra diòcesi. Molt culte i preparat, de temperament coratjós i caràcter ple de bonhomia i serenor, gaudia de moltes amistats.

El juliol de 1936 es refugià en el seu domicili fins que el dia 26 un grup de milicians irromperen en ell. Preguntat si era capellà, Mn. Joaquim contestà afirmativament amb tota valentia. Llavors el detingueren i se l’emportaren amb el pretext de tenir que lliurar-lo a la Generalitat. No hi arribà mai. Durant el camí un tret disparat per l’espatlla acabà amb la seva vida, quedant el cadàver abandonat en ple carrer.