Organisme del qual depèn
Equip Pastoral
Ecònom diocesà
Secretari del Consell Diocesà per als assumptes econòmics
Un arquitecte tècnic superior