Organisme del qual depèn
Equip Pastoral
Ecònom diocesà
Secretari del Consell Diocesà per als assumptes econòmics
Pels sacerdots de la ciutat
Pels sacerdots dels pobles