El nou Consell Presbiteral Diocesà va celebrar la primera sessió del curs el passat dia 23 de novembre, sota la presidència del bisbe Salvador. Aquest és un òrgan de representació dels preveres de la Diòcesi, constituït com a Senat del Bisbe, amb la responsabilitat d’ajudar-lo en el Govern de la Diòcesi.

Després d’un moment de pregària, s’inicià l’ordre del dia amb unes paraules del Sr. Bisbe exposant la situació que ha copsat a la Diòcesi de Lleida des de la seva arribada ara fa uns dos mesos aproximadament.

Cal subratllar la favorable opinió del Bisbe sobre el treball realitzat per tothom, laics i clergues, al llarg dels darrers anys, esforç continuat per donar a conèixer a Jesucrist en el nostre entorn. També va indicar les febleses que ha observat i que entre tots hem de continuar corregint, com ara la manca de vocacions a la vida sacerdotal.

A continuació els consellers també van exposar aquells temes fonamentals que mereixen ser tractats en futurs reunions del Consell, per mantenir la vitalitat de la vida cristiana a la Diòcesi.

El consell va finalitzar amb diverses informacions d’interès, com ara la propera inauguració de l’Any de la Misericòrdia el pròxim 13 de desembre.