Mn. Gerard Soler, en el seu escrit de Litúrgia Viva ens parla aquesta setmana de les misses i oracions per diverses necessitats.

Podeu veure l'escrit tot seguit i en el document adjunt.

 

DIUMENGE XXVI (A) 


(Diumenge dels dos fills i la vinya)


Misses i oracions per diverses necessitats 


El bon pastor que coneix i estima la seva comunitat té en aquest apartat una riquesa gran que li ajudarà a resar i fer resar per intencions molt concretes i en moments determinats. Això es podrà fer, de manera especial, en el temps ordinari durant l'any, que és el temps litúrgic més llarg. 


- “Per la santa Església”. 1) Per l'Església; Per l'Església local. 2) Pel Papa. 3) Pel Bisbe. 4) Per l’elecció d’un Papa o d’un Bisbe. 5) Per un Concili o un Sínode. 6) Pels preveres. 7) Pel mateix prevere. 8) Pels ministres de l'Església. 9) Per les vocacions sacerdotals. 10) Pels religiosos. 11) Per les vocacions religioses. 12) Pels laics. 13) Per la unitat dels cristians. 14) Per l’evangelització dels pobles. 15) Pels cristians que sofreixen persecució. 16) En les reunions o convivències d’espiritualitat o de pastoral.

- “Per la societat civil”. 17) Per la pàtria o per la població. 18) Pels governans. 19) Per una reunió de governants de les nacions. 20) Pel rei o el cap de l’estat. 21) Pel progrés dels pobles. 22) Per la pau i la justícia. 22 bis) Per la reconciliació. 23) En temps de guerra o de disturbis.

- “En diverses circumstàncies públiques”. 24) Al començament de l'any civil. 25) Per la santificació del treball humà. 26) Al temps de la sembra. 27) Després de la collita. 28) En temps de fam o pels qui passen fam. 29) Pels pròfugs i exiliats. 30) Pels captius. 31) Pels presos. 32) Pels malalts. 33) Pels moribunds. 34) En temps de terratrèmol. 35) Per demanar la pluja. 36) Per demanar el bon temps. 37) Per allunyar les tempestes. 38) En qualsevol necessitat. 39) Per donar gràcies a Déu. 


- “Per algunes necessitats particulars”. 40) Pel perdó dels pecats. 41) Per demanar la caritat. 42) Per fomentar la concòrdia. 43) Per la família. 44) Pels familiars i pels amics. 45) Pels qui ens fan sofrir. 46) Per demanar una bona mort.

“Com que la Litúrgia dels sagraments i dels sagramentals fa que, per als fidels ben disposats, gairebé tots els esdeveniments de la vida puguin ser santificats per la gràcia divina que brolla del misteri pasqual, i com que l'Eucaristia és el Sagrament dels Sagraments, el Missal ofereix uns formularis de Misses i d’oracions que poden usar-se en diverses ocasions de la vida cristiana, tant per les necessitats de tot el món com per les de l'Església universal i local” (OGMR 368).

Misses i oracions per diverses necessitats es poden celebrar amb freqüència en el temps ordinari durant l'any, quan el calendari litúrgic ens indica memòria lliure. Però les lectures de la Paraula de Déu són les del dia de la setmana. Així tenim les riqueses de la Paraula de Déu i les necessitats per les que preguem en aquests moments. “Tenint ben present l’àmplia facultat que hi ha de poder escollir unes lectures i unes oracions, convé fer un ús moderat de les Misses per motius diversos, és a dir, de fer-ne us quan les circumstàncies realment ho demanen” (OGMR 369).

“Les Misses per necessitats diverses o per motius diversos se celebren en determinades circumstàncies, sia de tant en tant, sia en temps periòdicament determinats. D’entre elles, l’autoritat competent podrà escollir les Misses de súplica que la Conferència dels Bisbes establirà durant el curs de l’any ” (OGMR 373).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva, 28-9-14