El delegat de Litúrgia del Bisbat de Lleida, Mn. Gerard Soler, dedica la seva secció setmanal als Ministres de la Litúrgia de les Hores.

Podeu seguir el text tot seguit o descarregar-lo del document adjunt.

DIUMENGE IV DE PASQUA (B)

(Diumenge del Bon Pastor)

Ministres de la Litúrgia de les Hores (1)

c) El bisbe

          "El bisbe, perquè representa la persona de Crist de forma eminent i visible i és el gran sacerdot del seu poble i d'ell, en certa manera, es deriva i depèn la vida en Crist dels seus fidels, ha de ser el primer en l'oració entre els membres de l'Església, i la seva oració en la recitació de la Litúrgia de les Hores sempre es fa en nom i a favor de l'Església que té encomanada" (OGLH 28).

d) Els preveres 

          "Els preveres, units amb el bisbe i amb tot el col·legi presbiteral, també representen molt especialment la persona del Crist sacerdot, participen de la seva funció i preguen Déu per tot el poble que els és confiat, i per tot el món.

          Tots aquests acompleixen el ministeri del bon Pastor, que prega per les seves ovelles, perquè tinguin vida i siguin plenament u. En la Litúrgia de les Hores que l'Església els encarrega no tan sols han de trobar una font de pietat i el nodriment de l'oració personal, sinó que també, de l'abundor de la contemplació han d'alimentar l'acció pastoral i missional i l'han de fomentar com un goig per tota l'Església de Déu" (OGLH 28). 

          "Els bisbes, els preveres i els diaques, que han rebut de l'Església l'encàrrec de celebrar la Litúrgia de les Hores, han de recitar-la cada dia íntegrament i, tant com sigui possible, a les seves hores reals.

          Que donin la major importància a les Hores que són com l'eix de la Litúrgia, això és, els Laudes i les Vespres, i que no les ometin, si no hi ha alguna causa greu.

          Cal que recitin amb fidelitat l'Ofici de lectura, que és sobretot una celebració litúrgica de la Paraula de Déu; així, complint diàriament el deure, que els és tan propi, d'acollir en el seu interior la Paraula de Déu, esdevindran més perfectament deixebles del Senyor i assaboriran amb més pregonesa les insondables riqueses del Crist.

          Per a santificar millor tot el dia, serà bo que apreciïn molt la recitació de l'Hora d'entre dia i de les Completes, amb la qual completaran l'"Opus Dei" i  s'encomanaran a Déu abans del descans nocturn" (OGLH 29)

e) La comunitat parroquial 

          "Les altres comunitats de fidels, en primer lloc les parròquies, com a cèl·lules de la diòcesi, constituïdes en els seus llocs sota un pastor que representa el bisbe i que  d'alguna manera manifesten l'Església visible establerta arreu del món (SC 42; cf. AA 10), convé que celebrin comunitàriament i en l'església les Hores principals, en la mesura de llurs possibilitats" (OGLH 21).  

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 26-4-15