El dia 18 d'octubre es va fer públic el document en el que s'explica la remodelació d'alguns serveis i funcions de la Cúria diocesana. Es tracta d'un document d'onze planes amb tres parts. En aquest escrit s'explica els

objectius i tasques de cada servei. Cal recordar, com s'hi pot llegir en l'esmenta't document, que: "LA CÚRIA DIOCESANA és “l’estructura de la qual se serveix el Bisbe per a expressar la pròpia caritat pastoral en els seus diversos aspectes” (Pastores Gregis 45).

I atenent a l’expressió referida en el c. 469, “regimine universa diòcesis”, la Cúria diocesana comprèn un molt ample tipus d’activitats: la direcció de l’acció pastoral, l’administració de la diòcesis, i l’exercici de la potestat judicial.

En la legislació i en la vida de l’Església postconciliar, la Cúria ve configurada, sobretot, com un instrument de promoció i coordinació de totes les activitats pastorals en la diòcesi (Cf. ChD 27; CIC c.469).

També les funcions administratives i judicials de la Cúria hi quedarien incloses: són de naturalesa pastoral i han de realitzar-se amb un estil marcadament pastoral.

Al ser un instrument al servei del Bisbe, està al servei de tota la diòcesi, de totes les persones i institucions que viuen i treballen en l’Església diocesana al servei de l’evangelització.

És un mitjà per a fomentar la coordinació, la unitat i la comunió en el sí de l’Església particular, al voltant del Bisbe, ja que les persones i els organismes que la componen són expressió del servei únic que ofereix el Pastor de la diòcesi al Poble de Déu que li ha estat encomanat." Concretament la Cúria està composada per:

Les persones que col·laboren amb el Bisbe en el govern de la diòcesi, com a òrgans de coordinació i consulta i que són el Consell Episcopal de govern, el Consell Presbiteral, el Col·legi de Consultors, el Consell Diocesà de Pastoral i el Cabildo Catedral.

També formen part de la Cúria els dos Vicaris, el canceller-secretari general i l'ecònom amb els respectius equips i persones colaboradores. Per dur a terme totes aquestes tasques també hi ha persones contractades i voluntàries.

Per acabar, recordem que la Cúria Diocesana té un horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h i està situada al Carrer del Bisbe 1.