Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat del Bisbat de Lleida, ens aporta una nova col·laboració sobre l’Ofici de Lectura. En aquest cas sobre el començament de la celebració.

Podeu seguir el text tot seguit o descarregar-lo del document adjunt

DIUMENGE XXIV de durant l’any (B)

(Diumenge del primer anunci de la passió i resurrecció)

d) Començament de la celebració. (Ofici de lectura)

"Si l'Ofici de lectura precedeix els Laudes, es diu abans l'Invitatori. Altrament, es comença pel vers Sigueu amb nosaltres amb el Glòria al Pare. Com era, i, fora del temps de Quaresma, amb l'al·leluia" (OGLH 60).

e) Himne

          "Després es diu l'himne" (OGLH 61).

          La funció de l'himne és crear un clima adequat.

f) Els Salms 

          "Es recita a continuació la salmòdia, que consta de tres salms, o de tres fragments de salms, quan serien massa llargs. El en tríduum pasqual, els dies dintre les octaves de Pasqua i de Nadal i en les solemnitats i les festes, hi ha salms propis amb llurs pròpies antífones.

          Els diumenges i les fèries es diuen els salms i les antífones del dia corresponent al cicle de les quatre setmanes. En les memòries dels sants, si no tenen salms o antífones propis, es diuen també els del dia corresponent al cicle de les quatre setmanes" (OGLH 62). 

          "El vers, com és costum, es diu abans de les lectures, com una transició dels salms a l'audició de la Paraula de Déu" (OGLH 63).

          "Per al diumenge, fins i tot a l'Ofici de lectura i a l'Hora d'entre dia, s'han escollit els salms que, d'acord amb la tradició, són més indicats per expressar el misteri pasqual. Al divendres se li assignen alguns salms penitencials o referits a la passió del Senyor" (OGLH 129).

g) Les lectures

          "Hi ha dues lectures: la primera és bíblica, l'altra és de les obres dels pares o dels Escriptors eclesiàstics, o hagiogràfica" (OGLH 64).

          "Després de cada lectura es diu el responsori" (OGLH 65).

          "A l'Ofici de lectura, sempre s'ha de preferir la lectura de la Sagrada Escriptura corresponent al dia. Pertoca també a l'Ofici el desig de l'Església que, en un temps determinat d'anys, es llegeixi al poble la part més significativa de la Sagrada Escriptura (SC 51).

          Atès aquest desig, els temps d'Advent, de Nadal, de Quaresma i de Pasqua, no s'ha d'interrompre el cicle de l'Escriptura que l'Ofici de lectura proposa; el temps de durant l'any, amb una causa justa, un dia o pocs dies seguits, es poden escollir lectures proposades per a altres dies, o altres lectures bíbliques, per exemple en ocasió d'uns exercicis espirituals, reunions de pastoral, pregàries per a la unitat de l'Església, etc." (OGLH 248).

          "Quan la lectura contínua es trenca per causa d'alguna solemnitat, festa o celebració especial, es podrà, dintre la setmana i tenint present tot el seu ordre, unir les lectures que van ser omeses amb les que encara s'han de llegir, o escollir els textos que mereixen una preferència" (OGLH 249).

          "En el mateix Ofici de lectura, en comptes de la lectura segona d'un dia determinat, es pot escollir, amb causa justa, una altra lectura del mateix temps litúrgic, ja sigui del mateix llibre de la Litúrgia de les Hores, ja del leccionari facultatiu. A més, les fèries de durant l'any i, si sembla oportú, també el temps d'Advent, de Nadal, de Quaresma i de Pasqua, es pot fer una lectura quasi contínua d'algun Pare, que concordi amb el sentit bíblic i litúrgic" (OGLH 250).

h) Els responsoris

          "Després de cada lectura es diu el responsori" (OGLH 65). 

          "En l'Ofici de lectura, la lectura bíblica té assignat un responsori propi. El text d'aquest responsori s'ha escollit d'entre la riquesa que ens forneix la tradició o és redactat de nou; la seva finalitat és donar nova llum per a la intel·ligència de la lectura acabada de fer, o lligar-la amb la Història de la Salvació, o fer-la passar de l'Antic Testament al Nou, o convertir la lectura en oració i contemplació, o, finalment, donar una varietat agradable amb la seva bellesa poètica" (OGLH 169).

          "La lectura segona també porta un responsori apropiat, que, tanmateix, no es relaciona tan estretament amb el text de la lectura i, per això, afavoreix la llibertat de la meditació" (OGLH 170). 

          "Els responsoris, no excloses les parts que han se res repetides, conserven llur valor fins i tot en la recitació que en fa un de sol" (OGLH 171).

i) Acabament de l'Ofici de lectura

          "Els diumenges, fora de la Quaresma, els dies dintre les octaves de Pasqua i de Nadal i en les solemnitats i les festes, després de la lectura segona, amb el seu responsori, es diu l'himne Oh Déu us lloem. Aquest himne s'omet en les memòries i en les fèries. La seva última part, des del vers: Senyor, salveu el vostre poble fins al final, pot ometre's" (OGLH 68).

           "L'Ofici de lectura s'acaba normalment amb l'oració pròpia del dia i, almenys en la celebració comunitària, amb l'aclamació: Beneïm el Senyor, i la resposta: Donem gràcies a Déu" (OGLH 69).

j) Pot anticipar-se l'Ofici de lectura

           "L'Ofici de lectura pot ser recitat a qualsevol hora del dia, fins i tot durant les hores nocturnes del dia precedent, un cop resades les Vespres" (OGLH 59).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 13-9-15

AdjuntMida
PDF icon Text en català.pdf53.91 KB
PDF icon Texto en castellano.pdf53.57 KB