Decret Comissió de Patrimoni

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

Ateses les circumstàncies i necessitats que concorren,

PEL PRESENT DECRET,

estableixo la creació de la,COMISSIÓ ASSESSORA DE PATRIMONI MOBLE I IMMOBLE DEL BISBAT DE LLEIDA, amb les següents funcions:

 

 

Català

Decret Casa Sacerdotal

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

Ateses les circumstàncies i necessitats que concorren a la Casa Sacerdotal de Lleida i amb les consultes oportunes als interessats i al Consell Presbiteral;

 

PEL PRESENT DECRET, estableixo que entri en vigor a partir de la signatura d’aquest, la següent remodelació de càrrecs i funcions a la Casa Sacerdotal que a continuació es descriuen:

 

 

Català

Decret referent a un canvi en el Ritual del Baptisme d’Infants

SECRETARIA GENERAL

BISBAT DE LLEIDA

 

El passat dia 22 d’agost de 2013, es publicava el següent Decret de la CONGREGACIÓ DEL CULTE DIVÍ, referent a un canvi en els textos del Ritual del Baptisme d’Infants.

 

PER APLICAR-HO A LES CELEBRACIONS DEL BAPTISME:

 

 

D’acord amb el Decret de la Congregació del Culte caldrà esmenar el text dels nostres rituals.

 

Català

Decret Acadèmia Mariana

DECRET

 

 

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

 

 

Examinats el text dels

ESTATUTS DE LA PONTIFÍCIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICA MARIANA DE LLEIDA

 

Pel present,

Català

Decret Fundació Melchor Bajén

 

JOAN  PIRIS  FRÍGOLA

PER MISERICÒRDIA DE DÉU BISBE DE LLEIDA

EN COMUNIÓ AMB LA SEU APOSTÒLICA

Atenent el testament llegat pel sacerdot de la Diòcesi de Lleida, Mn. Melchor Bajén Español, que nomena hereva universal a la CASA SACERDOTAL DE LLEIDA,

Pel present,

DECRETO

Català

Modificació de l'article 42 dels Estatuts del Capítol de la Catedral

Vista la instància de data dinou de desembre de dos mil dotze, signada pel president del Capítol Catedral de Lleida, Mn. Jaume Pedrós Solé, en la qual exposa el desig de la modificació de l’article 42 a) i b) dels Estatuts del Capítol Catedralici, relatiu a la Missa Conventual.

 

PEL PRESENT, aprovo la modificació de l’esmentat l’article 42 a) i b) del Capítol Catedral de Lleida, quedant de la següent manera:

 

 

ESTATUTS  DEL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE LLEIDA

Català

Pàgines