Tipus
Ajudant a viure (Bisbe Joan)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 05/20/2012
Fitxer audio: 

 L’Assemblea diocesana, una oportunitat

 A les Visites Pastorals és freqüent trobar persones que es responsabilitzen d’alguns serveis parroquials i em diuen que “col·laboren” tot el que poden amb el Mossèn. Mai no ho agrairem prou, però caldria ajudar-los a descobrir que són més que col·laboradors, perquè l'aportació dels laics és part de la identitat de l’Església de Jesús. Per això, sobretot des del Concili Vaticà II, parlem més de "participació" (passar d'una situació de passivitat a una postura activa i responsable), de "cooperació" (entre els diferents grups i sectors a partir de trobades, comunicació, diàleg, vida associativa, etc). Cal que anem ajudant-nos els uns als altres a trobar la manera de practicar una desitjable i progressiva corresponsabilitat, augmentant la participació, com a mínim, en el procés d’elaboració de les decisions, cosa que no resulta fàcil en la situació actual.

 Sabem que el ministeri apostòlic té les seves particularitats indiscutibles (i responsabilitats específiques) però el subjecte i el "signe" evangelitzador és la comunitat eclesial (1Cor 15; Rom 1,1; Fets 2, 14): evangelitzen els 12 i tots aquells que han compartit l'experiència “d’haver vist" Jesús ressuscitat (1Tess 1,5-8). Tota l'Església és evangelitzadora, i ho fa encarnada en Esglésies particulars o Diòcesis i amb ministeris i tasques diferents: Papa, Bisbes, Preveres, Diaques, Religiosos/es i Laics... (cfr. EN 66 i 73; LG 10, 11, 13, 17-18 i 30-32). Sabem també que evangelitzar no és un acte aïllat i individual, ni cap cristià és senyor absolut de la seva acció evangelitzadora i que és imprescindible la funció coordinadora en l'acció pastoral. Són coses ben conegudes per tothom, per això estem insistint molt en treballar de manera complementària. Però, en la pràctica, encara no encertem a fer-ho de manera prou satisfactòria i caldrà seguir buscant a la llum de la Paraula i de la Tradició eclesial i deixant-nos interpel·lar pels signes dels temps.

 A les portes d’una nova Assemblea Diocesana (el proper dissabte 26) trobo convenient repetir que hi ha a l'Església Ministeris diferents: uns es reben en virtut del Sagrament de l'Ordre i altres són 'instituïts' pel ministeri apostòlic per a diferents serveis. Recordem els que Pau VI va citar expressament: "catequistes, animadors de l'oració i del cant, cristians dedicats a la proclamació de la Paraula de Déu o a l'assistència dels germans necessitats, caps de petites comunitats, responsables de moviments apostòlics o altres responsables" (EN 73). A més d'aquests, van sorgint altres ministeris: animadors de la comunitat en espera de Prevere, ministres extraordinaris del Baptisme, preparadors per al Matrimoni, responsables de la Pastoral en un sector o territori, delegats per rebre el Consentiment Matrimonial, etc. El servei és sempre cap a l'interior de l'Església i també cap enfora, és a dir, cap al Món... Joan Pau II, en Christifideles Laici (36-44), va explicitar alguns camps concrets de major importància i urgència on els laics tenen una imprescindible Missió extraeclesial.

 Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

 + Joan Piris Frígola

Bisbe de Lleida