|01-12-23| El Bisbe Salvador ha signat avui un decret sobre el nou protocol d'abusos, titulat Protocol per a la prevenció i tractament dels abusos a menors i equiparables legalment en locals o activitats eclesials a la Diòcesi de Lleida, ja que considera que s'ha d'abastar el com actuar en el context de l'Església Catòlica a Lleida, tant en les agressions sexuals hipotèticament produïdes amb anterioritat, com en d'altres de noves que es poguessin produir, i en la precaució necessària per a evitar-les, ja sia per clergues, persones consagrades o laics en el seu tracte amb menors i d'altres persones vulnerables en l'entorn de l'Església.

 

És per això que, per abastir la seva difusió, acceptació i compliment, el Bisbe decreta:

  • Que el present Protocol per a la prevenció i tractament dels abusos a menors i equiparables legalment en locals o activitats eclesials a la Diòcesi de Lleida es conegui i sigui d'obligat compliment a la nostra diòcesi, tant en parròquies, centres d'esplai, agrupacions d'infants i joves, col·legis, cases d'acollida, cases de colònies i qualsevol altra institució o espai eclesial en el qual hi participin o hi hagi menors o persones equiparables legalment a les seves característiques.
  • Que qualsevol persona que hagi d'actuar en aquests àmbits tingui una conducta, irreprotxable com a cristiana, especialment pel que fa a la vivència de la sexualitat, i hagi fet la Declaració personal responsable de rebuig de l'abús sexual a menors i adults vulnerables en la qual reconegui que l'Església és contrària a la utilització desordenada de la sexualitat i a l'abús de les persones, i s'hagi adherit a la prevenció i actuació davant d'aquestes situacions a la nostra diòcesi, tingui la certificació negativa de delictes sexuals del Ministeri de Justícia, estigui degudament formada i posi els mitjans necessaris i disponibles al seu abast, per a prevenir i evitar possibles accions delictives en aquest context.
  • Que de seguida que hom tingui coneixença d'alguna situació d'aquest tipus aculli la víctima i ho posi en coneixement de qui correspongui, tot seguint el protocol.
  • Que aquest protocol de prevenció i actuació davant els abusos a menors i adults equiparables entri en vigor al dia següent de la publicació d'aquest Decret.
     
     
    Per a la seva validesa i compliment, ho signa el Bisbe de la diòcesi de Lleida, l'u de desembre de dos mil vint-i-tres.