Nomenament de Natàlia Méndez i Andrés com a Ministre  Extraordinari de L`Escaristia.