Nomenament de Xavier Barull Melcior, membre del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics