Nomenament de Julia Chesa, membre de Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics.