[16-11-23] Mitjançant el Decret del Sr. Bisbe, de 15 de novembre de 2023, i d'acord amb les disposicions del Codi de Dret Canònic, Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de la Diòcesi de Lleida, ha concedit a Mn. Luis Antonio Aguirre Abella la incardinació plena en la diòcesi (vincular de manera permanent a un eclesiàstic a una diòcesis determinada), amb tots els drets i facultats que li són inherents al clergat d'aquesta, esperant que serà un bon col·laborador en el servei pastoral a la nostra Església particular.

 

Aquesta decisió ha estat presa atenent la petició del mencionat prevere, sacerdot de l'Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, en la que sol·licitava poder incardinarse en aquesta diòcesi per dedicar-s'hi pastoralment. Vistes les circumstàncies que es donen i les qualitats que han quedat paleses en la tasca pastoral duta a terme en ella, en la que ha exercit els encàrrecs que se li han fet des de l'any 2018 en el que va rebre el seu primer nomenament i havent considerat les necessitats del servei pastoral de la nostra diòcesi, es resol a mantenir-lo i havent rebut les lletres d'excardinació del seu Institut.

 

S'adjunta el decret d'acceptació d'incardenació.